40 opatrení pre lepší život - Ľubomír Galko

Prejsť na obsah
MYŠLIENKY
40 opatrení pre lepší život
40 opatrení pre lepší život

 • Zjednotíme mzdové zvýhodnenie (príplatok) za prácu v nedeľu a počas sviatkov na úroveň 25%
 • Zavedieme zverejňovanie všetkých poskytovaných informácií v zmysle infozákona
 • Skrátime možnosť zadržiavať DPH na maximálne 4 mesiace v dôsledku prebiehajúcej daňovej kontroly
 • Umožníme nahradiť gastrolístky peniazmi
 • Zavedieme zrýchlené konania za oficiálny poplatok v týchto rozhodovacích procesoch správnych orgánov:
 1. zápis alebo zmena údajov do Obchodného registra
 2. zápis do katastra nehnuteľností
 3. zápis a zmeny v zozname podnikateľov vedenom na Úrade verejného obstarávania
 4. zápis samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
 5. vydanie predbežného opatrenia súdom
 6. povolenie na ambulantný predaj a organizovanie jarmokov
 7. povolenie reklamných a informačných zariadení
 8. súhlas vstupu na verejný pozemok
 9. povolenie na užívanie verejného priestranstva • Znížime maximálnu náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z 36 mesiacov na 6 mesiacov
 • Zjednodušíme pravidlá pri výpočte nároku na dovolenku
 • Zvýšime strop pre platenie preddavkov pri „poslednej známej daňovej povinnosti“ pre daň z príjmu FO z 2 500 na 5 000 eur
 • Zavedieme nevyvrátiteľnú fikciu záväzku pre neuhradenú faktúru, ktorú ak si podnikateľ uviedol do kontrolného výkazu DPH, je možné považovať za exekučný titul
 • Zavedieme pravidlo, keď štát nesmie vymáhať platbu nižšiu ako 5 eur
 • Zrušíme sadzby minimálnych mzdových nárokov
 • Zrušíme zákaz poplatkov za prednostné vyšetrenie u lekára
 • Zrušíme zákaz poplatkov u lekára za vyšetrenia, ktoré nemajú zazmluvnené so zdravotnou poisťovňou
 • Zrušíme povinnosť vykonávania technickej kontroly pre nebrzdené prípojné vozidlá
 • Predĺžime lehotu na odhlásenie zamestnanca z pôvodného jedného dňa na 8 dní
 • Zvýšime hranice pre povinné audity firiem na úroveň vyžadovanú legislatívou EÚ
 • Zrušíme zákaz predaja potravín po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti
 • Predĺžime dobu na predloženie dokumentácie vyžiadanej správcom dane, zo súčasných 15 dní na 30 dní
 • Zredukujeme povinnosti značení súvisiacich so zákazom fajčenia v maloobchodných priestoroch
 • Zavedieme zverejňovanie zoznamu osôb so zákazom podnikania (register diskvalifikácií)
 • Rozšírime zákaz podnikania osobám, ktoré sa dopustili ekonomickej alebo korupčnej trestnej činnosti
 • Zakážeme utajovanie zmlúv a ich častí na základe obchodného tajomstva pri verejnom obstarávaní
 • Zrušíme 2% odvod umelcov
 • Zrušíme povinnosť pre malé a stredné firmy mať Program vlastnej činnosti
 • Zrušíme povinné preškoľovanie vodičov
 • Zrušíme povinnosť zasielať príslušnému úradu oznámenie o predajnom a prevádzkovom čase
 • Zrušíme povinnosť tvoriť rezervný fond v obchodných spoločnostiach
 • Zavedieme elektronickú evidenciu žiadostí na oficiálnom webovom sídle obce s možnosťou sledovania ich stavu:
 1. žiadosť o pridelenie bytu
 2. žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva
 3. žiadosť o miesto v sociálnom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec
 4. žiadosť o miesto v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec
 • Umožníme podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu aj v prípade jedného veriteľa s pohľadávkou staršou ako 30 dní po splatnosti
 • Zrušíme zodpovednosť zamestnávateľa za agentúru dočasného zamestnávania vo veci dodržiavania rovnakých podmienok pre kmeňových a agentúrnych zamestnancov
 • Znížime zákonné obmedzenia pri dočasnom pridelení zamestnancov medzi zamestnávateľmi
 • Stanovíme nárokovateľné podmienky pravidiel udelenia dopravných licencií
 • Zrušíme povinnosť uchovávať cenové evidencie po dobu troch rokov
 • Zavedieme povinnosť pre všetky štátne úrady mať okrem iných dní aj fixne stanovené úradné hodiny v stredu 14:00 – 18:00 hod
 • Zavedieme pravidlo, keď odmena exekútora nesmie presiahnuť výšku pohľadávky bez príslušenstva
 • Zrušíme pracovnú zdravotnú službu pre I. a II. kategóriu
 • Zdobrovoľníme sociálny fond
 • Zavedieme povinnosť zverejňovať informácie o úspešnosti správcov
konkurzov a reštrukturalizácií
Strana SaS predkladá 40 opatrení pre lepší život
Mohlo by vás zaujímať

Programový dokument
Policajný zbor čelí klesajúcej dôvere obyvateľov Slovenska. Opätovné získanie dôvery občanov je popri lepšom a efektívnejšom fungovaní polície jedným z kľúčových cieľov. Niet žiadnych pochybností, že za zlú VIAC »

Programový dokument
Ctení voliči, politiku môžete vo všeobecnosti robiť dvomi spôsobmi. Buď si zistíte, čo dostatočný počet voličov chce práve počuť a to hlásate, alebo máte nejaké presvedčenie a o jeho správnosti sa snažíte dostatočný VIAC »

08. 01. 2018 | Stanovisko
Sú slovenskí vojaci vždy „tam, kde treba“, alebo niekde chýbajú a niekde by zas nemuseli byť? Je správne Ozbrojené sily SR (OS SR) používať pri záplavách na vrecovanie piesku alebo kopanie odvodňovacích VIAC »


Bezpečnosť a spravodlivosť
Sloboda a solidarita
Vízia 2024
Sloboda a solidarita
Vystúpenia v parlamente
Slovenský parlament
Facebook
Návrat na obsah