Etický kódex - Ľubomír Galko

Prejsť na obsah
MYŠLIENKY
Etický kódex

Sloboda a solidaritaStrana SaS dôveryhodnosť považuje za kľúčový predpoklad svojej politickej práce. Aby sme pre naše ciele získali podporu verejnosti, musíme byť v prvom rade čistí my sami. Bezúhonnosť a dobrá povesť našich členov je práve v dobe morálneho úpadku mimoriadne dôležitá. Preto členovia, kandidáti a nominanti strany SaS prijali záväzok správať sa podľa týchto zásad:

  • Pri výkone verejnej funkcie sa riadia ústavou, zákonmi a ďalšími podzákonnými normami. Právne normy vykladajú a používajú v praxi v súlade s verejným záujmom a dobrými mravmi.
  • Pri nakladaní s verejnými zdrojmi dbajú na maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a otvorenosť.
  • Neprijmú od iného majetkový alebo nemajetkový prospech, ktorý by bol v rozpore so zákonmi a dobrými mravmi.
  • Nadobudnuté právomoci a získané informácie nezneužijú na osobné obohatenie alebo obohatenie blízkych osôb.
  • Pri výkone verejnej funkcie postupujú tak, aby vylúčili konflikt záujmov.
  • O svojej činnosti a činnosti organizácií, v ktorých pôsobia, pravdivo informujú verejnosť.
  • Svoje majetkové pomery deklarujú na www.politikaopen.sk. V prípade skúmania alebo vyšetrovania pôvodu svojho majetku alebo prírastkov svojho majetku budú poskytovať bezpodmienečnú súčinnosť, nebudú nič zamlčovať ani pozmeňovať.
  • Členovia, kandidáti a nominanti strany SaS dodržiavanie etického kódexu potvrdzujú svojím podpisom. Nedodržiavanie či porušenie svojho záväzku posudzuje Dozorná a rozhodcovská komisia. Jej rozhodnutie môže viesť k vylúčeniu zo strany alebo k inému postihu, ktorým strana SaS zreteľne preukáže nulovú toleranciu k etickým zlyhaniam verejne činných osôb vo svojich radoch.

Bezpečnosť a spravodlivosť
Sloboda a solidarita
Vízia 2024
Sloboda a solidarita
40 opatrení pre ľudí
Program SaS
Facebook
Návrat na obsah