40 opatrení pre lepší život - Ľubomír Galko

Prejsť na obsah
MYŠLIENKY
40 opatrení pre lepší život
40 opatrení pre lepší život

 • Zjednotíme mzdové zvýhodnenie (príplatok) za prácu v nedeľu a počas sviatkov na úroveň 25%
 • Zavedieme zverejňovanie všetkých poskytovaných informácií v zmysle infozákona
 • Skrátime možnosť zadržiavať DPH na maximálne 4 mesiace v dôsledku prebiehajúcej daňovej kontroly
 • Umožníme nahradiť gastrolístky peniazmi
 • Zavedieme zrýchlené konania za oficiálny poplatok v týchto rozhodovacích procesoch správnych orgánov:
 1. zápis alebo zmena údajov do Obchodného registra
 2. zápis do katastra nehnuteľností
 3. zápis a zmeny v zozname podnikateľov vedenom na Úrade verejného obstarávania
 4. zápis samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
 5. vydanie predbežného opatrenia súdom
 6. povolenie na ambulantný predaj a organizovanie jarmokov
 7. povolenie reklamných a informačných zariadení
 8. súhlas vstupu na verejný pozemok
 9. povolenie na užívanie verejného priestranstva • Znížime maximálnu náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z 36 mesiacov na 6 mesiacov
 • Zjednodušíme pravidlá pri výpočte nároku na dovolenku
 • Zvýšime strop pre platenie preddavkov pri „poslednej známej daňovej povinnosti“ pre daň z príjmu FO z 2 500 na 5 000 eur
 • Zavedieme nevyvrátiteľnú fikciu záväzku pre neuhradenú faktúru, ktorú ak si podnikateľ uviedol do kontrolného výkazu DPH, je možné považovať za exekučný titul
 • Zavedieme pravidlo, keď štát nesmie vymáhať platbu nižšiu ako 5 eur
 • Zrušíme sadzby minimálnych mzdových nárokov
 • Zrušíme zákaz poplatkov za prednostné vyšetrenie u lekára
 • Zrušíme zákaz poplatkov u lekára za vyšetrenia, ktoré nemajú zazmluvnené so zdravotnou poisťovňou
 • Zrušíme povinnosť vykonávania technickej kontroly pre nebrzdené prípojné vozidlá
 • Predĺžime lehotu na odhlásenie zamestnanca z pôvodného jedného dňa na 8 dní
 • Zvýšime hranice pre povinné audity firiem na úroveň vyžadovanú legislatívou EÚ
 • Zrušíme zákaz predaja potravín po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti
 • Predĺžime dobu na predloženie dokumentácie vyžiadanej správcom dane, zo súčasných 15 dní na 30 dní
 • Zredukujeme povinnosti značení súvisiacich so zákazom fajčenia v maloobchodných priestoroch
 • Zavedieme zverejňovanie zoznamu osôb so zákazom podnikania (register diskvalifikácií)
 • Rozšírime zákaz podnikania osobám, ktoré sa dopustili ekonomickej alebo korupčnej trestnej činnosti
 • Zakážeme utajovanie zmlúv a ich častí na základe obchodného tajomstva pri verejnom obstarávaní
 • Zrušíme 2% odvod umelcov
 • Zrušíme povinnosť pre malé a stredné firmy mať Program vlastnej činnosti
 • Zrušíme povinné preškoľovanie vodičov
 • Zrušíme povinnosť zasielať príslušnému úradu oznámenie o predajnom a prevádzkovom čase
 • Zrušíme povinnosť tvoriť rezervný fond v obchodných spoločnostiach
 • Zavedieme elektronickú evidenciu žiadostí na oficiálnom webovom sídle obce s možnosťou sledovania ich stavu:
 1. žiadosť o pridelenie bytu
 2. žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva
 3. žiadosť o miesto v sociálnom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec
 4. žiadosť o miesto v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec
 • Umožníme podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu aj v prípade jedného veriteľa s pohľadávkou staršou ako 30 dní po splatnosti
 • Zrušíme zodpovednosť zamestnávateľa za agentúru dočasného zamestnávania vo veci dodržiavania rovnakých podmienok pre kmeňových a agentúrnych zamestnancov
 • Znížime zákonné obmedzenia pri dočasnom pridelení zamestnancov medzi zamestnávateľmi
 • Stanovíme nárokovateľné podmienky pravidiel udelenia dopravných licencií
 • Zrušíme povinnosť uchovávať cenové evidencie po dobu troch rokov
 • Zavedieme povinnosť pre všetky štátne úrady mať okrem iných dní aj fixne stanovené úradné hodiny v stredu 14:00 – 18:00 hod
 • Zavedieme pravidlo, keď odmena exekútora nesmie presiahnuť výšku pohľadávky bez príslušenstva
 • Zrušíme pracovnú zdravotnú službu pre I. a II. kategóriu
 • Zdobrovoľníme sociálny fond
 • Zavedieme povinnosť zverejňovať informácie o úspešnosti správcov
konkurzov a reštrukturalizácií
Strana SaS predkladá 40 opatrení pre lepší život
Mohlo by vás zaujímať

Programový dokument
Ctení voliči, politiku môžete vo všeobecnosti robiť dvomi spôsobmi. Buď si zistíte, čo dostatočný počet voličov chce práve počuť a to hlásate, alebo máte nejaké presvedčenie a o jeho správnosti sa snažíte dostatočný počet VIAC »

21. 08. 2017 | Európske noviny
Eurofondový megaškandál, priznanie viny pána domáceho, že je daňový podvodník, ale účinne to ľutuje, hrozba okamžitého sťahovania z luxusného bytu, postaveného z peňazí, ulúpených obyvateľom Slovenska na VIAC »

18. 07. 2017 | Tlačová správa SaS
Ani pri najlepšej vôli strana Sloboda a Solidarita (SaS) nemôže nájsť zhodu v národnoštátnych záujmoch Slovenska so Smerom-SD, lebo populisti VIAC »


Bezpečnosť a spravodlivosť
Sloboda a solidarita
Vízia 2024
Sloboda a solidarita
Vystúpenia v parlamente
Slovenský parlament
Facebook
Návrat na obsah