Bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko - Ľubomír Galko

Prejsť na obsah
MYŠLIENKY
Motivácia

Sloboda a solidaritaPolicajný zbor čelí klesajúcej dôvere obyvateľov Slovenska. Opätovné získanie dôvery občanov je popri lepšom a efektívnejšom fungovaní polície jedným z kľúčových cieľov. Niet žiadnych pochybností, že za zlú povesť slovenského PZ nesú primárnu zodpovednosť súčasný minister vnútra Robert Kaliňák a terajší policajný prezident Tibor Gašpar. Ich výmena je kľúčovým základom ozdravenia PZ, ale to samotné stačiť nebude. Treba spraviť viac.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky musia byť základným nástrojom zabezpečovania obrany našej vlasti na jej území aj mimo neho v rámci spojeneckých štruktúr a záväzkov. Na to, aby plnili svoje úlohy primerane a v plnom rozsahu, musia mať jasne stanovené ciele pôsobenia a vytvorené adekvátne technické a personálne podmienky.

Riadna a včasná vymožiteľnosť práva je nevyhnutnou podmienkou ekonomického a hodnotového rozvoja Slovenska. Mnohé relevantné prieskumy potvrdzujú nespokojnosť väčšiny našich občanov s tým, ako fungujú súdy a prokuratúra, viera občanov v spravodlivosť a právny štát klesá.

Ľubomír Galko
popredseda SaS
a tímlíder pre vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť
1 Lepšia polícia
Policajný zbor

Polícia klesá ku dnu. Za vysokou nedôveryhodnosťou slovenského PZ je kritické množstvo prípadov, keď sa mnohí policajti spreneverili svojmu poslaniu, vyjadrenému heslom „Pomáhať a chrániť“. Slovenskej polícii podľa posledného prieskumu EÚ z minulého roka nedôverovalo až 53 % občanov. V porovnaní s členskými štátmi EÚ je nízka dôveryhodnosť slovenskej polície doslova alarmujúca, Slovensko je na poslednom mieste. Napríklad českej polícii nedôveruje 32 % občanov, maďarskej tiež 32 %, poľskej 42 %.

Nedôveryhodnosť polície SR v roku 2017 v porovnaní s inými krajinami Medzinárodný prieskum BarometerRozmenené na drobné, vysokú nedôveryhodnosť spôsobuje neospravedlniteľné policajné násilie, udeľovanie beztrestnosti politickým chránencom, neprofesionalita a skorumpovanosť niektorých policajtov, čo deprimuje slovenskú verejnosť.

Zabezpečenie objektívnej, nestrannej a nezávislej, nielen formálnej, ale aj faktickej kontroly a preverovania policajtov nie je možné za situácie, keď kontrolujúci a kontrolovaní sú v konečnom dôsledku podriadení jednej osobe – ministrovi vnútra, ktorý je navyše aj politickým predstaviteľom.

Policajti vo výkone nemajú vytvorené podmienky na to, aby mohli vždy, keď je to potrebné, zasahovať bez obáv z následnej represie a pranieru pri nežiaducich následkoch ich zásahov. Zároveň je problematické odhalenie tých, čo pri priamom výkone úmyselne zlyhávajú.

Závažným problémom PZ je v súčasnosti jeho závislosť od politickej moci a MV SR. Po parlamentných voľbách dochádza k výmene funkcionárov polície na mnohých, aj nízkych stupňoch riadenia, navyše netransparentne a nie na princípoch objektívnosti, odbornosti, profesionality a zodpovednosti.

Špecializované útvary PZ v oblasti odhaľovania trestnej činnosti a vyšetrovania dnes nie sú určené výlučne na veci v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, resp. Úradu špeciálnej prokuratúry. Nie je prijateľné, aby kapacity špecializovaných útvarov boli zaťažované bagateľnými prípadmi na úkor tých spoločensky najzávažnejších (odhaľovanie korupcie a závažnej ekonomickej kriminality).

Dnešný hodnotiaci systém policajtov, v ktorom má značný vplyv nie kvalita, ale kvantita, napr. systém hodnotenia u dopravnej polície na základe množstva realizovaných priestupkov počas služby, je nespravodlivý a policajtov demotivuje.

35 konkrétnych opatrení

1.1 KONTROLA

1.1.1 Inšpekcia ozbrojených síl
Vyjmeme Inšpekciu MV z podriadenosti ministra vnútra a osamostatníme ju. Jej riaditeľa bude menovať prezident na návrh vlády (vláde predloží návrh premiér). Odvolávať ho bude prezident – buď na návrh vlády alebo na základe vlastného uváženia, ak bude toho názoru, že budú splnené kvalifikované dôvody. Inšpekcia bude vyšetrovať a kontrolovať všetkých príslušníkov OZ - vojakov, policajtov, colníkov, príslušníkov ZVJS, SIS a NBÚ. Kompetencie: vyšetrovanie trestných činov a ich proaktívne odhaľovanie, napr. v prípade možnej korupcie. Funkčné obdobie riaditeľa bude 5 rokov. Úrad bude fungovať ako samostatný úrad – štátny orgán SR.

1.1.2 Skúšky spoľahlivosti
Zavedieme inštitút „skúšky spoľahlivosti“. Pri splnení zákonne určených podmienok bude Inšpekciou (bod 1.1.1) na podobnom princípe ako v niektorých iných krajinách (Maďarsko, Česká republika) prípustné vytvorenie podmienok na spáchanie protiprávneho konania policajtom, u ktorého je podozrenie, že by sa takého činu dopustil aj bez umelého vytvorenia takých podmienok, čo by v pozitívnom prípade malo za následok začatie disciplinárneho alebo trestného konania, resp. konania o prepustení z PZ. Typy konania, kedy bude možné využiť tento inštitút, budú taxatívne určené a postup pri jeho využití bude striktne nastavený tak, aby nemohlo prísť k zneužitiu alebo šikanovaniu policajtov.

1.1.3 Majetkové pomery
Inšpekcia (bod 1.1.1) bude vyhodnocovať a preskúmavať aj majetkové pomery riadiacich príslušníkov OZ z hľadiska ich vývoja (nárast, pokles) v nadväznosti na ich príjmy, ale najmä skutočné majetkové pomery, a nie len formálne údaje, uvedené v majetkových priznaniach.

1.1.4 Telové kamery
Zavedieme povinnosť pri služobných zákrokoch používať telové kamery pre všetkých policajtov, kde je toto opatrenie účelné. Toto opatrenie sa teda nebude týkať napríklad vyšetrovateľov, pracovníkov kriminálnej polície, oddelenia dokladov a evidencie a podobne. Telové kamery zavedieme v prvej fáze prednostne u dopravnej polície. Hliadka (respektíve vozidlo) bude disponovať jedným kusom rezervnej kamery pre prípad poruchy.

1.1.5 Kamery vo vozidlách
Zavedieme povinné kamery do každého vozidla, kde je toto opatrenie účelné. Zároveň unifikujeme postup používania týchto kamier aj v súvislosti s vykonávaním služobného zákroku4. Systém kamier zabezpečíme tak, aby nemohli byť zneužité – každý záznam bude autorizovaný a pevne uložený v systéme rekordéra, bez možnosti dodatočného mazania príslušníkom PZ. Legislatívne umožníme možnosť použitia takéhoto záznamu zo služobného zákroku v trestnom aj priestupkovom konaní, resp. v správnom konaní.

1.1.6 Prenosné kamery
Stanovíme povinnosť vyhotoviť kamerový záznam z každej akcie, kde sa predpokladá použitie donucovacích prostriedkov. Typy takýchto policajných akcií budú taxatívne vymenované. Zároveň stanovíme povinnosť mať k dispozícii pre prípad poruchy rezervnú kameru. Pri tomto opatrení bude zohľadnené to, aby neprišlo k neželanému zverejneniu taktiky Útvaru osobitného určenia voči páchateľom závažnej trestnej činnosti. Analogicky ako v bode (1.1.5) zabezpečíme bezpečnosť dát a možnosť použitia záznamu zo služobného zákroku v ďalších konaniach.

1.2 VÝKON

1.2.1 Kapacity NAKA
Zavedieme pravidlo, že NAKA bude riešiť v oblasti odhaľovania trestnej činnosti a vyšetrovania výlučne veci v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, resp. Úradu špeciálnej prokuratúry. Nie je prijateľné, aby kapacity špecializovaných útvarov boli zaťažované bagateľnými prípadmi na úkor tých spoločensky najzávažnejších. To znamená, že NAKA si nebude môcť samostatne vyberať prípady a nebude riešiť menej závažné formy trestných deliktov.

1.2.2 Elektronické spisy
Zavedieme elektronické vedenie vyšetrovacích spisov. Na základe kľúčových identifikátorov meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné údaje obchodných spoločností, ŠPZ a podobne bude možné kedykoľvek vykonať „lustráciu“ s prihliadnutím na ochranu proti úniku údajov pri živých prípadoch. Táto možnosť výrazne zrýchli vyšetrovanie jednotlivých prípadov, lebo sa zníži počet úkonov (policajt bude môcť použiť získané informácie z iných prípadov).

1.2.3 Bezhotovostný styk
Zavedieme povinný bezhotovostný styk polície s občanom. Príslušník PZ nebude môcť prijímať v teréne pokuty a platby od občanov v hotovosti. Tento bezhotovostný styk bude realizovaný buď platobným terminálom alebo formou šeku, splatného do určitého dátumu.

1.2.4 Plánovanie pokút
Zrušíme plánovania výšky vybratých pokút pre policajtov, vybraných od vodičov za dopravné priestupky a hodnotenie policajtov podľa sumy nimi udelených pokút.

1.2.5 Meranie rýchlosti
Stanovíme pravidlá, na základe ktorých bude dopravná polícia merať prekročenie povolenej rýchlosti prednostne v miestach, ktoré budú na základe parametrov nehodovosti vyhodnotené ako nebezpečné. Dnes sú políciou vyberané prednostne miesta, kde je predpoklad, že k samotnému prekročeniu rýchlosti príde, častokrát dobre viditeľné a široké úseky ciest v obciach s minimálnou zastavanosťou, ktoré zvádzajú vodičov k rýchlejšej jazde.

1.2.6 Mapy nehodovosti
V súvislosti s bodom 1.2.5 zavedieme pravidelné detailné zverejňovanie mapy podľa nehodovosti a mapy podľa výberu pokút, rozčlenené v závislosti od jednotlivých úsekov ciest. Tieto informácie budú zverejňované na jednom mieste prístupnom verejnosti.

1.2.7 Bezpečnostné kamery
Identifikujeme miesta nehôd s najhoršími následkami v obciach a spolu so samosprávou podporíme zvýšenie využitia „radarových“ upozornení vodičov o prekročení rýchlosti (bezpečnostné kamery). Tieto technické prostriedky sú v súčasnosti na Slovensku využívané nedostatočne. Prax z iných vyspelých krajín ukázala, že po ich zavedení dramaticky klesá počet vozidiel prekračujúcich najvyššiu povolenú rýchlosť v obci a takisto počet nehôd, včítane smrteľných.

1.2.8 Reflexné odevy
Podporíme využívanie reflexných súčastí odevov cyklistov a chodcov najmä v oblastiach s vysokou nehodovosťou formou pilotného projektu, zameraného spočiatku na úzky okruh najnebezpečnejších úsekov na Slovensku, kde bude umožnené chodcom a cyklistom bezplatné použitie reflexnej pásky. V prípade nameraných úspešných výsledkov projekt rozšírime na väčšiu oblasť Slovenska.

1.2.9 Monitorovanie STK
U nehôd spôsobených technickou chybou vozidla budeme monitorovať a vyhodnocovať štatistiky o tom, kde absolvovali ostatnú STK tak, aby sme prípadné nekvalitné stanice kontroly mohli eliminovať.

1.2.10 Objektívna zodpovednosť
Rozšírime inštitút objektívnej zodpovednosti aj na majiteľov áut, ktorých vodiči spáchajú priestupok tým, že nezastavia na znamenie policajnej hliadky. Vyhneme sa tým prípadom nezmyselného prenasledovania takéhoto vozidla, ktoré ohrozuje iných účastníkov cestnej premávky.

1.2.11 Diskrétne sledovanie
V súvislosti s bodom 1.2.10 zmeníme metodiku zásahov pri takýchto vozidlách v tých prípadoch, kde policajt má vážny dôvod takéto auto zastaviť a skontrolovať napriek inštitútu objektívnej zodpovednosti, a to v prípadoch, kde sa jedná o prenasledovanie na tzv. „diskrétne sledovanie“ so zapojením ďalších hliadok a použitím zastavovacej techniky, avšak bez použitia streľby na unikajúce auto. Streľbu bude možné použiť výlučne v najkrajnejších prípadoch pri splnení jasne vymedzených podmienok.

1.3 PERSONÁL

1.3.1 Hodnotiaci systém
Zrušíme starý hodnotiaci systém policajtov (kde veľkú časť tvorí kvantita, tzv. „čiarkový systém“) a nahradíme ho novým hodnotiacim systémom so zameraním na reálne výsledky vyplývajúce z jeho zaradenia. Pre každú službu PZ vypracujeme hodnotiace kritériá, charakteristické pre konkrétny výkon. Toto hodnotenie bude robiť nadriadený pracovník, zodpovedný za výkon (napríklad na Okresnom riaditeľstve zástupca okresného riaditeľa). Podriadený bude mať právo hodnotenie pripomienkovať a požiadať o doplnenie jeho vyjadrení k úlohám, ktoré plnil počas roka. Na výsledky hodnotenia budú naviazané osobitné príplatky policajtov.

1.3.2 Analýzy návratnosti
Zavedieme zásadu, že plnenie všetkých základných cieľov (ako napríklad dôveryhodnosť, bezpečnosť ....) bude monitorované aj na regionálnej úrovni. Na základe výsledkov budú pravidelne spracované analýzy návratnosti prostriedkov vložených na ich dosahovanie. Takto identifikované najlepšie skúsenosti (best practices) budú odmenené a následne plošne aplikované primeraným spôsobom. V tejto súvislosti nadviažeme špeciálnu spoluprácu s partnerskými úradmi členských krajín EÚ s cieľom výmeny najlepších a najefektívnejších skúseností. Národný prieskum dôveryhodnosti PZ budeme realizovať pravidelne minimálne na ročnej báze.

1.3.3 Obsadzovanie pozícií funkcionárov
Zavedieme výberové konania na pozície funkcionárov PZ (riaditelia úradov, krajskí riaditelia, okresní riaditelia, riaditelia obvodných úradov) – výberovú komisiu zriadia prezident PZ (riaditelia úradov, krajskí riaditelia), príslušný krajský riaditeľ (okresní riaditelia), okresný riaditeľ (riaditelia obvodných oddelení), ktorí budú môcť príslušných funkcionárov aj odvolať – len na základe presne vyšpecifikovaných dôvodov.

1.3.4 Výber príslušníkov PZ
Zavedieme participáciu miestnych policajných funkcionárov na výbere nových príslušníkov PZ. To znamená prijímať nových policajtov už nebudú výlučne len zamestnanci personálneho úradu centrálnym spôsobom ako doteraz, ale príslušný policajný funkcionár sa bude zúčastňovať prijímacieho konania ako jeden z členov výberovej komisie spolu so zamestnancami personálneho úradu (nie s právom VETA).

1.3.5 Prijímanie príslušníkov iných súčastí OZ
Umožníme prijatie iných príslušníkov Ozbrojených zborov do PZ a naopak bez prijímacieho konania. Toto opatrenie bude platiť len pri presunoch „bez pauzy“. V opačnom prípade bude príslušník Ozbrojených zborov povinný prijímací proces absolvovať. Toto opatrenie bude realizované s prihliadnutím na skutočnosť, aby nebola oslabená žiadna zložka Ozbrojených zborov.

1.3.6 Primeraná prax
Zavedieme personálnu zásadu „aspoň 5 rokov praxe“ nasledovným spôsobom: pri obsadzovaní riadiacich funkcií na útvaroch realizujúcich vyšetrovanie a odhaľovanie trestnej činnosti musia mať príslušníci PZ aspoň 5 rokov praxe na radových pozíciách v oblasti vyšetrovania alebo operatívnej činnosti pri obsadzovaní pozícií na špecializovaných útvaroch (vyšetrovatelia, operatíva, analytici) musia mať príslušníci PZ aspoň 5 rokov praxe na základných, resp. nižších (okresné, krajské) útvaroch.

1.3.7 Policajní pridelenci
Zavedieme výberové konania na výber policajných pridelencov a styčných dôstojníkov, vyslaných do zahraničia s nasledujúcimi min. požiadavkami – VŠ vzdelanie, jazyková vybavenosť príslušného stupňa, prax v medzinárodnej spolupráci, výsledky. Výberovú komisiu budú tvoriť: zástupca MV, zástupca MZV, zástupca Akadémie PZ (jazykár).

1.3.8 Vzdelanie vyšetrovateľov
Stanovíme zásadu, že vyšetrovateľ PZ musí byť buď absolventom Akadémie PZ, alebo právnickej fakulty výlučne s výnimkou vyšetrovania špecifických druhov trestnej činnosti. Zároveň zavedieme u vyšetrovateľov systém atestácií ako podmienku pre zotrvanie na pozícii vyšetrovateľa ako aj kariérneho postupu, súčasťou ktorého bude tiež hodnotenie merateľných výsledkov jeho práce.

1.3.9 Mzdy na najnižších pozíciách
Zvýšime platy policajtov v najnižších platových triedach (poriadková polícia, dopravná polícia) cca o 15 %. Tieto zvýšené finančné náklady budeme kryť z neobsadených tabuľkových miest, ktoré dnes policajní funkcionári používajú na nesystémové vyplácanie odmien pre vyvolených policajtov na základe nejasných kritérií.

1.3.10 Whistlebloweri
Zavedieme systémové odmeňovania tzv. whistleblowerov – nahlasovateľov z radov civilov pri reálne ušetrených hodnotách pre štát, vrátane nastavenia parametrov ich ochrany - osobnej i právnej.

1.4 ŠTATÚT

1.4.1 Scivilnenie
Scivilníme všetky pozície nesúvisiace s policajnou prácou, kde absentuje priamy výkon a realizácia služobných zákrokov (odbor kontroly, hovorca, sekretárky, administratíva a podobne). Týmto odčleníme reálnu policajnú prácu od „nepolicajnej“. Na vyššie uvedené činnosti zamestnáme civilných pracovníkov bez špecifických povinností vyplývajúcich z príslušnosti k PZ (predovšetkým náročný policajný výcvik). Znížime náklady a vyhneme sa nadbytočným činnostiam.

1.4.2 Administratíva, doklady
Presunieme vydávanie občianskych preukazov, osvedčení o evidencii vozidiel, cestovných pasov, vodičských preukazov, ŠPZ a pod. z polície na okresné úrady.

1.4.3 Dopravné priestupky
Presunieme prejednávanie dopravných priestupkov na okresné úrady. Bude to efektívnejšie, lacnejšie a do výkonu služby sa tak dostane viac policajtov. Odbory všeobecnej a vnútornej správy sú na to pripravené a v súčasnosti kapacitne nie dostatočne využívané. Civilní pracovníci týchto úradov sú menšou finančnou záťažou, napríklad na ich výstroj, výzbroj a výcvik.

1.4.4 Kriminálna polícia
V rámci posilnenia priameho výkonu na okresnej úrovni a v záujme odstránenia duplicity v rámci kraja zrušíme odbor kriminálnej polície na kraji. 79 okresných odborov kriminálnej polície s desiatkami príslušníkov PZ na troch oddeleniach postačuje. Na prípady vyššej náročnosti je k dispozícii NAKA.

1.4.5 Poriadkové služby
V rámci zoštíhlenia organizačnej štruktúry na krajskej a prezidiálnej úrovni zlúčime vedenie poriadkových služieb. Postačovať bude odbor Poriadkovej služby s riaditeľom a so zástupcami pre jednotlivé výkonné zložky - pre poriadkovú službu, pre železničnú políciu a pre dopravnú políciu. V súčasnosti má každý odbor samostatnú organizačnú jednotku s riaditeľom, zástupcom a aj odbornými referentmi.

1.4.6 Výcvik policajtov
Podstatnú časť finančných prostriedkov vyplývajúcich z úspor z opatrení a realizovaných pod bodmi 1.4.1 až 1.4.5 presunieme na skvalitnenie výcviku policajtov, vykonávajúcich reálnu policajnú prácu v teréne, pričom budeme klásť dôraz na presun väčšieho množstva policajtov do ulíc, prednostne do zón zvýšenej kriminality.

1.4.7 Environmentálne trestné činy
V rámci existujúceho PZ vytvoríme špecializovanú zložku na eliminovanie a odhaľovanie environmentálnych trestných činov. Postupne rozpustíme rôzne stráže (rybárska, poľovná, lesná či ochrany prírody a pod.) a činnosť bude vykonávať špecializovaná zložka so zaškolenými policajtmi. Rozdrobenosť, nedostatočná legislatíva a neodbornosť policajných zložiek vytvára priestor na zvyšujúcu sa mieru a mimoriadny celospoločenský dosah tejto kriminality. V ekonomickej oblasti environmentálna kriminalita zahŕňa odstraňovanie následkov škôd na životnom prostredí, nelegálne obchody s chránenými druhmi živočíchov, rastlinami a nerastmi, daňové úniky a korupčné správanie pri udeľovaní výnimiek, týranie zvierat, pytliactvo a pod. Patria sem tiež čierne stavby a nelegálne skládky odpadov, ale aj nezákonné výruby.

1.4.8 Výsluhové dôchodky
Zrušíme výsluhové dôchodky a presunieme všetkých príslušníkov PZ do normálneho systému platenia odvodov. Ušetrené peniaze premietneme do ich platov tak, aby bol dopad na rozpočet neutrálny – odhadovaný nárast platov by mal činiť 25 – 28 %. Konkurenčné platy voči iným odvetviam národného hospodárstva bude možné využiť na to, aby boli na uchádzačov do PZ kladené zvýšené nároky. Toto opatrenie sa bude týkať VÝLUČNE NOVÝCH príslušníkov prijatých do PZ až po jeho zavedení.
2 Moderné ozbrojené sily
Slovenská armáda

Uplynulé roky boli poznačené zásadnými zmenami bezpečnostného prostredia v Európe a okolí. Ich hlavným znakom bol presun bezpečnostných hrozieb z periférie Európy, či dokonca z oblastí v jej vzdialenejšom okolí (Afganistan, Irak), priamo na jej územie. Či už išlo o dianie na Ukrajine sprevádzané porušením medzinárodného práva v súvislosti s anexiou Krymu Ruskom, prejavom masívnej a nekontrolovanej migrácie, ktorá zasiahla aj viacero štátov v okolí Slovenska, alebo udalosti spojené s teroristickými útokmi, ktoré zasiahli viacero miest v európskom centre (Brusel, Paríž, Berlín). Bezpečnostná a obranná politika SR musí popri spojeneckom ukotvení SR reflektovať aj na aktuálne hrozby, ktorým SR čelí.

Napriek niektorým zmenám v rámci rozvoja ostávajú OS SR zastarané a nemoderné.
Slovensko nikdy nenaplnilo úroveň 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) rozpočtu
na obranu a len v obmedzenej miere prispieva k vojenským spôsobilostiam NATO. Od roku 2008 došlo k výraznému poklesu podielu finančných prostriedkov vynakladaných na obranu. Súčasný podiel cca 1,2 % HDP zďaleka nepostačuje pokryť potreby fungovania a rozvoja našich OS SR. Na samite vo Walese v roku 2014 sme sa zaviazali navýšiť výdavky na obranu min. na úroveň 1,6 % HDP do roku 2020. Hoci vláda deklarovala záujem tento stav dosiahnuť, a od roku 2024 míňať na obranu až 2 % HDP, negatívne príklady z minulosti a doterajšie kroky nabádajú v tomto ohľade len k opatrnému optimizmu.

Podpora domáceho krízového manažmentu v prípade prírodných katastrof a priemyselných havárií patrí k súčastiam úloh OS SR. Disponujú personálom a technikou, ktorý je v istých krízových situáciách výnimočný a musí byť využitý. Vojaci by mali však slúžiť len ako doplnková podpora pre prípady, keď sú vyčerpané iné možnosti, a je to nevyhnutné na záchranu ľudských životov či majetku, nakoľko primárne úlohy OS SR sú iné.

Je potrebné posilniť zahraničné misie a operácie medzinárodného krízového manažmentu s vyššou pridanou hodnotou pre Slovensko, pri ktorých je reálny predpoklad, že sa vojaci niečo naučia a skúsenosti z misie zúročia v domácich podmienkach (misie so stretom s modernými hrozbami – terorizmus, kybernetické útoky, migračná kríza, ktoré je možné v budúcnosti očakávať aj u nás). Naopak, účasť v operáciách a misiách, v ktorých je pridaná hodnota nižšia, je potrebné prehodnotiť a postupne utlmiť.

Naďalej pretrváva neefektívne fungovanie OS SR v oblasti obstarávania. Veľa z nich prebieha v režime obstarávania „vojenského materiálu“ - sú vyňaté zo štandardných procesov a komodity sú obstarávané priamo. Častokrát sú to komodity nevojenského charakteru, u ktorých by bolo efektívnejšie obstarávať ich súťažou (napr. IT technika) alebo ide o vojenský materiál, kde je možné a výhodnejšie tiež zrealizovať súťaž (napr. obstarávanie bojových obrnených vozidiel 8x8 a taktických viacúčelových vozidiel 4x4 za 1,2 mld. eur).

Hoci došlo v uplynulých rokoch k niekoľkým rozhodnutiam o nákupoch vojenskej techniky v záujme zlepšenia kvality OS SR, jej celkový stav ostáva na kritickej hranici. Do roku 2020 bude väčšina techniky a materiálu po dobe životnosti, čo môže ohroziť plnenie základných úloh pri zabezpečovaní obranyschopnosti SR. Odsúvanie dôležitých rozhodnutí v súvislosti s modernizáciou prehlbuje nepriaznivý stav, ktorý zasahuje všetky druhy síl a ich výzbroje.

OS SR trpia nízkym záujmom, nových príslušníkov s patričným vzdelaním a predpokladmi sa dlhodobo nedarí získavať v požadovanom počte, nakoľko ohodnotenie v privátnej sfére je atraktívnejšie. Aj z tohto dôvodu v súčasnosti nie sú tabuľkové počty jednotlivých súčasti OS SR zďaleka naplnené na 100 % (v priemere cca 70 %). Táto situácia sa bude bez adekvátnych protiopatrení so zlepšovaním ekonomickej situácie na Slovensku zhoršovať. Projekty aktívnych záloh, ale i dobrovoľnej vojenskej služby zatiaľ vôbec nenaplnili očakávania a súčasný prístup k nim si žiada prehodnotenie. Je dôležité zabezpečiť takýzáujem o službu v OS SR, aby bolo možné nielen naplniť stavy na 100 %, ale aby bolo možné vykonávať výber, nie nábor. K tomu je potrebné zatraktívniť finančné ohodnotenie príslušníkov OS SR počas celého trvania služby, aby nemuseli vzhliadať k neistej perspektíve v budúcnosti (výsluhové dôchodky po odslúžení 25 rokov).

VS po mnohých škandáloch požíva nízku dôveru verejnosti. Rozbujnená kontrarozviedna časť zbytočne odčerpáva zdroje, ktoré chýbajú pri získavaní informácii v zahraničí. Je náročné získať a udržať niektorých odborníkov, napríklad z oblasti kybernetickej bezpečnosti, lebo Vojenské spravodajstvo nedokáže konkurovať civilnému sektoru.34 konkrétnych opatrení

2.1 MODERNIZÁCIA

2.1.1 Bojové vozidlá
Prezbrojíme pozemné sily viacúčelovými taktickými vozidlami 4x4 (400 kusov) a bojovými obrnenými vozidlami 8x8 (81 kusov) v súlade s už pripravenými kvantifikáciami a plánmi – vysoká priorita. Rozpočet spolu 1,2 mld. eur na dobu 10 rokov. Budeme však podporovať hľadanie riešení, ktoré sú overené v krajinách členských štátov NATO a EÚ. Do procesu zapojíme subjekty slovenského obranného priemyslu, avšak len na princípe výhodnosti, transparentnosti a efektívnosti. Pri tomto projekte zohľadníme jeho rozpracovanosť v aktuálnom čase tak, aby sme minimalizovali náklady naň vynaložené.

2.1.2 Rádiolokátory
Ukončíme medzinárodný tender na modernizáciu 3D rádiolokátorov stredného dosahu (6 kusov), malého dosahu (5 kusov) a prehľadových letiskových rádiolokátorov (3 kusy) v súlade s doterajšími plánmi – vysoká priorita. Rozpočet 76 miliónov eur na dobu 13 rokov (stredný dosah), 65 miliónov eur na dobu 8 rokov (malý dosah) a 18 miliónov eur na dobu 4 rokov (prehľadové letiskové rádiolokátory).

2.1.3 Stíhacie lietadlá
Zrealizujeme modernizáciu stíhacieho letectva tak, aby nedochádzalo k predlžovaniu abonentnej zmluvy na prevádzkovanie stíhačiek MiG-29, a tým predlžovaniu závislosti na ruskej technike s cieľom zabezpečiť pre OS SR stroje kompatibilné so strojmi našich spojencov v Severoatlantickej aliancii (1 letka – 12 kusov). Prioritne budeme zvažovať obstaranie nákupom či lízingom novej techniky – vysoká priorita. Rozpočet 1,05 mld. eur na 10 rokov.

2.1.4 Ľahké vrtuľníky
Zrealizujeme modernizáciu vrtuľníkových síl v počte minimálne ďalších 9 kusov ľahším typom vrtuľníka, určených na výcvik, prepravu a činnosť leteckej a pátracej záchrannej služby – stredná priorita.

2.1.5 Stredne ťažké vrtuľníky
Dovybavíme už obstarané vrtuľníky UH 60 Black Hawk podľa požiadaviek vzdušných síl OS SR (podvesy na umiestnenie výzbroje, sebaochrana) – stredná priorita.

2.1.6 Protitankové komplety
Zrealizujeme modernizáciu protitankových kompletov vrátane dostatočných zásob protitankových raketových striel na ničenie pohyblivých aj stacionárnych cieľov – stredná priorita.

2.1.7 Protiraketová obrana
Zrealizujeme modernizáciu protiraketovej obrany SR – nahradenie S300 a systému KUB protiraketovým systémom novej generácie – stredná priorita.

2.1.8 Pásová obrnená technika
Zrušíme tankové vojsko a nahradíme ho pásovou obrnenou technikou (30 kusov pásových vozidiel), so zachovaním ambície naplno splniť záväzky v rámci Cieľov spôsobilostí NATO - stredná priorita.

2.1.9 Ručné zbrane a munícia
Dokončíme prezbrojenie OS SR ručnými zbraňami, rovnako tak zabezpečíme nákup chýbajúcej munície a náhradných dielov v zmysle požiadaviek OS SR – priebežne.

2.1.10 Menej nákladné projekty
Zabezpečíme financovanie viacerých menej nákladných projektov, ktorých doterajšia stagnácia výrazne oslabuje použiteľnosť výzbroje a techniky. Toto je vleklý a dlhodobý problém - kvôli malým položkám vojakom stojí technika. Jednoducho povedané, ak by sme zainvestovali napríklad len 1 mil. eur, dosiahneme výrazné navýšenie použiteľnosti techniky.

2.1.11 20 % na modernizáciu
Zavedieme pravidlo, že minimálne 20 % rozpočtu rezortu obrany bude vynakladané na modernizáciu v zmysle štandardov NATO so zohľadnením tejto skutočnosti už pri plánovaní rozpočtu.

2.1.12 Veľké obstarávania
Zavedieme pravidlo, že realizovanie všetkých veľkých obstarávaní (projekty nad 1 milión eur) bude možné až po oboznámení Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.

2.1.13 Vojenský materiál
Zavedieme pravidlo, že zoznam obstarávaného „vojenského materiálu“ (zakupovaného priamo, mimo verejného obstarávania a akejkoľvek súťaže) bude jedenkrát za štvrťrok predkladaný na kontrolu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.

2.1.14 Medzinárodná spolupráca
Pri modernizácii a projektoch rozvoja OS SR budeme v záujme maximálnej transparentnosti a efektívnosti popri medzinárodnej súťaži využívať aj spoluprácu v rámci mechanizmov, iniciatív a štruktúr NATO a EÚ.

2.2 NASADENIE

Súčasné pôsobenie príslušníkov OS SR v zahraničných misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu
p. č.
Misia
Mandát
Skutočný počet
Operačná pohotovosť
1.
RS – veliteľstvo (RS+VS+NSOCC-A)
8
5
1. 1. 2015
2.
RS – veliteľstvo (SLOVCON+NSE+VP)
9
7
1. 1. 2015
3.
RS – ROLE 1&2
3
3
1. 1. 2015
4.
RS – SOAT
30
21
1. 1. 2015
5.
RS – DCM
16

august 2015

RS – SPOLU
66
36

1.
Veliteľstvo NATO Sarajevo
4
1
2. 12. 2004
2.
ALTHEA – Bosna a Hercegovina (EUFOR ALTHEA)
43
33
11. 01. 2006
3.
ALTHEA  – veliteľstvo EUFOR (HQ EUFOR)
4
4
2. 12. 2004

ALTHEA – SPOLU
51
38

1.
UNFICYP – Cyprus (OSN)
280
159
27. 5. 2001
2.
UNTSO – Sýria, Izrael (OSN)
5
2
23. 8. 1998
3.
OBSE – Moldavsko – pozorovateľ. misia (OSCE)
1

14. 9. 1998
4.
OBSE – Gruzínsko – pozorovateľ. misia (OSCE)
2


5.
EUMM -– Gruzínsko – pozorovateľská misia (EÚ)
1
1
8. 5. 2009
OPERÁCIE SPOLU
406
236

2.2.1 Operácie EÚ a NATO
Stanovíme zásadu, že OS SR sa budú v operáciách EÚ angažovať len v konfliktoch, z ktorých pre EÚ vyplýva hrozba, mimo týchto konfliktov len v humanitárnych alebo výcvikových misiách. Pri operáciách NATO budeme postupovať rovnako ako v súčasnosti.

2.2.2 Akčná prítomnosť v Pobaltí
Zabezpečíme dlhodobú polročnú rotáciu jednotky OS SR v Pobaltí pod vedením Kanady aj po roku 2019 v súlade s požiadavkami NATO v rozsahu približne 150 vojakov a s adekvátnou logistickou podporou.

2.2.3 Operácie v Afganistane
Budeme pokračovať v pôsobení v operácii Resolute Support v Afganistane v doterajšom rozsahu približne 60 - 70 vojakov v súlade s potrebami Afganistanu a rozhodnutiami spoločne so spojencami na úrovni NATO - cvičenie afgánskych bezpečnostných síl 5. plukom špeciálneho určenia - zásahy, streľba, likvidácia teroristov.

2.2.4 Operácia na Cypre
Do piatich rokov postupne stiahneme príspevok OS SR z operácie OSN UNFICYP na Cypre. O tomto zámere aj harmonograme včas informujeme cyperskú stranu i ďalších relevantných zahraničných partnerov.

2.2.5 Pomoc Blízkemu východu
V rozsahu niekoľko desiatok vojakov budeme prispievať k boju proti terorizmu v oblasti Blízkeho východu, napríklad výcvikom miestnych regulárnych vojenských síl (Irak) alebo zdravotníckou podporou v rámci Globálnej koalície v boji proti Daesh.

2.2.6 Bojová skupina EÚ a modulárne jednotky V4
Do roku 2019 dobudujeme vyšehradskú bojovú skupiny EÚ.20 Zároveň budeme s krajinami V4 rozvíjať diskusiu o ďalšom spoločnom pôsobení v spoločných bojových skupinách, a to aj v súlade s plánmi v rámci PESCO. V tejto súvislosti rozvinieme v súčasnosti stagnujúcu diskusiu o vybudovaní modulárnych jednotiek krajín V4 pre pravidelné použitie.

2.2.7 Domáci krízový manažment
Stanovíme zásadu, že vojaci nesmú byť v domácom krízovom manažmente využívaní na činnosti, ktoré je možné zabezpečiť lacnejšie aktívnymi zálohami alebo inými nástrojmi štátu. Zároveň upravíme zodpovednosť za nasadenie vojakov v domácom krízovom manažmente nasledovne: okamžité nasadenie OS SR – v právomoci ministra obrany, do 3 dní potvrdené vládou SR.

2.2.8 Moderné hrozby
Zavedieme pravidelný intenzívny výcvik vybraných jednotiek OS SR, PZ a HaZZ v dvoch oblastiach moderných hrozieb – migračnej krízy a teroristických útokov v dĺžke minimálne 15 dní ročne.

2.2.9 Muničné sklady
Posilníme zabezpečenie ochrany vybraných vojenských objektov v rámci vlastných možností OS SR s uplatnením zásady, že muničné sklady bude chrániť výlučne Vojenská polícia.

2.3 FINANCOVANIE

Prostriedky, pridelené pre rezort obrany od vstupu SR do NATO2.3.1 Rozpočet ministerstva obrany
Schválime ústavný zákon: + min. 0,1 percentuálneho bodu HDP ročne až do naplnenia požadovaných minimálne 2 % HDP ročne, pod ktoré rozpočet pre obranu nebude môcť klesnúť, a to na základe dohody na tomto zákone so všetkými relevantnými politickými subjektmi – koaličnými aj opozičnými. V súlade s tým zavedieme plánovanie obranného rozpočtu na obdobie 4 - 5 rokov vopred (aj po dosiahnutí 2 % HDP).

2.3.2 Domáci krízový manažment
Zavedieme refundáciu nákladov pri domácom krízovom manažmente nad rámec plánu v rozpočte z rezervy vlády. To znamená, že ak bude potrebné použiť vojakov napríklad pri živelných pohromách nad rámec naplánovaných finančných prostriedkov vyčlenených v jeho rozpočte na takéto zásahy, rezortu obrany budú náklady na tieto zásahy kompenzované z rezervy vlády alebo pomocou iných nástrojov.

2.3.3 Prefinancovanie základných potrieb
Zmeníme absolútnu centralizáciu plánovania a výdavkov tak, aby velitelia na nižších stupňoch mohli samostatne rozhodovať o prefinancovaní základných potrieb fungovania stanovením stropu obstarávania v ich kompetencii. Dnes nemajú oprávnenie kúpiť ani žiarovku alebo tesnenie za 1 euro. Vďaka tomu čakajú na priebeh centrálnych obstarávaní, ktoré sú mimoriadne zdĺhavé a niekedy ani neprebehnú. Ak vieme týmto ľuďom zveriť velenie niekoľkých stoviek ľudí, je potrebné im dôverovať pri nakladaní aj s nejakými menšími peniazmi.

2.3.4 Rozpočet vojenského spravodajstva
Zavedieme zverejňovanie rozpočtu odkrytej časti Vojenského spravodajstva.2.4 PERSONÁL

2.4.1 Mzdy mužstva
Navýšime tabuľkové platy vojakov v kategórii mužstva, aby boli opätovne konkurencieschopné s inými odvetviami hospodárstva. Tento rast prispôsobíme rastu priemernej mzdy hospodárstva SR - zamýšľané základné navýšenie cca 15 % tak, aby sa nástupný plat priblížil k priemernej mzde. Toto navýšenie bude kryté z rozpočtu MO (bod 2.3.1).

2.4.2 Osobné platy
Zavedieme možnosť osobných platov pre nasledujúce pozície v OS SR: analytici a IT špecialisti. Zároveň posilníme motivačné faktory v rámci poddôstojníckych hodností, s cieľom zabránenia úniku odborného personálu z OS SR.

2.4.3 Príplatky a príspevky
Zrušíme všetky nesystémové príplatky a príspevky a zahrnieme ich do platov vojakov. Dnes tieto príplatky a príspevky prispievajú k neprehľadnosti ohodnotenia príslušníkov OS SR. Niektoré sú oslobodené od platenia sociálneho poistenia, niektoré sa zasa nezapočítavajú do vymeriavacieho základu na účel výsluhových dôchodkov. Zároveň sú obmedzované rôznymi nezmyselnými stropmi pri ich kumulácii. Navrhnutá zmena tieto anomálie odstráni, zabezpečí prehľadnosť a väčšiu spravodlivosť, bude vykonaná s neutrálnym dopadom na rozpočet.

2.4.4 Výsluhové dôchodky
Zrušíme výsluhové dôchodky a zrealizujeme prechod vojakov do normálneho systému platenia odvodov. V tejto súvislosti upravíme platy príslušníkov OS SR tak, aby bol dopad neutrálny – odhadovaný nárast platov – cca 25 – 28 % - bude platiť len u novo prijímaných vojakov.

2.4.5 Predčasný dôchodok
Zavedieme možnosť predčasného odchodu do dôchodku o 1 až 4 roky skôr, pre vybrané štyri odborné spôsobilosti - piloti, chemici, špeciálne operácie a odmínovači a možnosť ich prechodu do aktívnych záloh.

2.4.6 Jazyková vybavenosť
Výrazne zlepšíme jazykovú vybavenosť vojakov – viac hodín výučby a zvýšenie požiadaviek. Vojak v misii bude musieť ovládať anglický jazyk na úrovni Stanag 3 (dnes je požadovaná úroveň Stanag 1). Taktiež posilníme a zvýšime požiadavky v rámci znalosti francúzskeho jazyka.

2.4.7 Vojenské spravodajstvo
Zmeníme personálny pomer vo Vojenskom spravodajstve systémom: rozviedna časť verzus kontrarozviedna časť posilnením rozviednej časti o 20 % na úkor kontrarozviednej časti.
3 Viac spravodlivosti
Slovenská justícia

Výkon funkcií v orgánoch justície a prokuratúry musí vzbudzovať pevnú autoritu, ktorú
akceptuje veľká väčšina spoločnosti ako spravodlivú. V minulosti sa neudiala personálna očista súdnictva od sudcov z éry vlády komunistov a mnohí sudcovia boli naďalej systematicky vyberaní spomedzi osôb vzbudzujúcich pochybnosti o ich morálnej alebo odbornej spôsobilosti, často na základe rodinkárstva a korupcie. Čestní a neúplatní
sudcovia boli a sú zatláčaní do úzadia.

Reformy súdnictva terajšej a predchádzajúcich vlád sú koncipované prevažne len ako
politický marketing, tieto reformy zohľadňujú realitu a skutočné potreby len v rozsahu, ktorý
nerieši základný problém súdnictva (a prokuratúry), ktorým je ich ovládnutie individuálnymi záujmami.

Všetky relevantné prieskumy potvrdzujú nespokojnosť väčšiny našich občanov s tým, ako fungujú súdy, jednak v občiansko-právnom konaní, ale aj v trestnom konaní. Nespokojnosť
občanov prevláda aj v prípade fungovania prokuratúry. Súdy a prokuratúra musia dosiahnuť stav, kedy budú požívať dôveru veľkej časti spoločnosti ako orgány brániace Ústavu SR a práva každého občana z nej. Je preto potrebné sa vrátiť k základom budovania nezávislého súdnictva a stavať ho výlučne na sudcoch, u ktorých je právo a spravodlivosť ich DNA.

Takisto je potrebné presadzovať využívanie všetkých právne dostupných prostriedkov na to, aby osoby, ktoré zákonom stanovené kritériá na sudcu nespĺňajú, neboli prijímané za sudcov,
neboli ako sudcovia schvaľované na služobný postup a poprípade sudcami prestali byť.

Na druhej strane morálne a odborne spôsobilým sudcom musí byť umožnený a uľahčený ich osobnostný rozvoj, služobný postup a kariérny rast.

Súčasné postavenie prokuratúry ako nekontrolovaného, prakticky nekontrolovateľného a nikomu nezodpovedajúceho sa orgánu, ktorý je postavený na sovietskom modeli, je
neudržateľný, najmä v spojení s nízkym morálnym a osobnostným profi lom niektorých
prokurátorov, ktorí sa bez ostychu vyformovali ako právna ochranka korupčných praktík
vládnucej garnitúry. Na narastajúci tlak verejnosti a proti korupcii zameraných osobností reaguje uzavretím sa, odmietnutím akejkoľvek reálnej zodpovednosti, ktorá korešponduje s jej výhradným postavením v trestnom konaní. Analogicky, podobne ako u sudcov, sú čestní prokurátori „tlačení k múru“ a ich podpora zo strany ich nadriadených je častokrát
nedostatočná.

35 KONKRÉTNYCH OPATRENÍ

3.1 SUDCOVIA

3.1.1 Bezpečnostné previerky
Zavedieme povinné bezpečnostné previerky sudcov minimálne nasledovným spôsobom: noví sudcovia - všetci, aktuálni sudcovia - všetci, ktorí sa budú uchádzať o funkciu. Bezpečnostné previerky sudcov bude realizovať Národný bezpečnostný úrad.

3.1.2 Odvolací orgán
Ako odvolací orgán rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu o bezpečnostných previerkach sudcov (bod 3.1.1) určíme Osobitný kontrolný výbor na kontrolu rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. To znamená, že o bezpečnostných previerkach sudcov nebude s definitívnou platnosťou rozhodovať Súdna rada SR, ako tomu bolo doteraz, ale parlamentný výbor.

3.1.3 Zverejňovanie rozhodnutí
Zavedieme pravidlo, že u každého sudcu budú zverejnené na jednom mieste všetky jeho doterajšie meritórne rozhodnutia v súdnom konaní. U každého sudcu budú tiež samostatne zverejnené tie rozhodnutia, na vynesenia ktorých sú právnym predpisom stanovené lehoty, ako aj rozhodnutia, pri ktorých podľa súvisiacich pravidiel je predpísaná osobitná či výnimočná rýchlosť konania. Tieto rozhodnutia budú spracované a archivované v jednej databáze tak, aby bolo možné jej jednoduché prehľadávanie, triedenie a rozoznanie, či uvedené podmienky toho-ktorého rozhodnutia boli dodržané. Cieľom tohto opatrenia je analýza práce sudcov a verejná debata k nej, a to najmä v súvislosti s ich uchádzaním sa o sudcovskú funkciu.

3.1.4 Kariérny postup
Zavedieme pravidlo, že sudca sa bude môcť stať osobou navrhnutou na kariérny postup, len ak je bezúhonný v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa – teda je to nekomunista.

3.1.5 Zánik funkcie
Určíme presnú vekovú hranicu zániku funkcie sudcu zo zákona pri dovŕšení riadneho dôchodkového veku pre sudcov na všetkých úrovniach súdov.

3.1.6 Navrhovanie disciplinárneho stíhania
Rozšírime okruh subjektov, ktoré sú oprávnené navrhovať disciplinárne stíhanie sudcov o skupinu 15 poslancov NR SR. Disciplinárne konania voči sudcom a prokurátorom a ich výsledky za posledné tri roky
Disciplinárne konania
2016
2015
2014
Zamietnuté
9
5
9
Oslobodzujúce
4
9
7
Odsudzujúce
18
21
8
Celkovo
31
35
24
Viac spravodlivosti
3.1.7 Prieťahy a porušovanie základných práv a slobôd
Zavedieme automatické disciplinárne konanie voči tým sudcom, ktorí spôsobia neodôvodnené prieťahy v súdnom konaní alebo svojím konaním, alebo nekonaním porušujú základné práva a slobody občanov. Toto bude posudzovať Ústavný súd SR a/alebo Európsky súd pre ľudské práva, zároveň sa bude skúmať, či sudca nebol vo veci zaujatý.

3.1.8 Porušovanie povinností a nezákonný postup
Zavedieme automatické disciplinárne konanie vo vzťahu: k predsedovi súdu, ktorý neprijme opatrenia proti porušovaniu povinností sudcov jeho súdu k sudcom, ktorí nebudú vedieť vysvetliť svoj nezákonný postup alebo procesnú chybu svedčiacu o tom, že táto môže byť dôsledkom ich zaujatosti v súdnom konaní.

3.1.9 Protiprávne rozhodovanie
Zavedieme pravidlá, na základe ktorých protiprávne rozhodovanie predsedov súdov a členov Súdnej rady SR bude zákonom výslovne sankcionované zákazom výkonu funkcie člena súdnej rady, predsedu súdu, prípadne nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu. Toto bude posudzovať najvyšší správny súd (3.2.1).

3.1.10 Premlčanie disciplinárnych previnení
Vylúčime možnosť premlčania závažných disciplinárnych previnení preto, aby sme mohli stanoviť zákonnú disciplinárnu sankciu zbavenia funkcie sudcu v prípadoch tých sudcov, ktorí boli trikrát uznaní vinní zo závažného disciplinárneho previnenia. Zahladiť bude možné len nie závažné disciplinárne previnenia.

3.1.11 Zverejnenie tváre
Zrušíme pravidlo o zákaze zverejnenia tváre sudcu.

3.1.12 Register mimopracovných príjmov
Zavedieme podrobný verejný register mimopracovných príjmov sudcov.

3.1.13 Predseda súdu
Zavedieme možnosť na základe výberového konania ustanoviť do funkcie predsedu súdu aj nesudcu s právnickým alebo ekonomickým vzdelaním. Toto opatrenie je zamerané na prelomenie tzv. falošnej kolegiálnosti a alibizmu. Ide o profesionálnu manažérsku činnosť.

Sloboda a solidarita

3.2 SÚDY, SÚDNA RADA

3.2.1 Najvyšší správny súd
Vytvoríme samostatný Najvyšší správny súd. Ten bude riešiť správne súdnictvo a aj všetky disciplinárne konania týkajúce sa právnických povolaní vo vzťahu k štátu.

3.2.2 Okresné súdy
Znížime počet okresných súdov približne na polovicu. Okresné súdy budú umiestnené do miest v závislosti od počtu obyvateľstva – tak, aby na jeden súd pripadal porovnateľný počet obyvateľov. Pri tomto opatrení prihliadneme aj na počet prejednávaných prípadov. Celkový počet sudcov (cca 1400) zostane zachovaný.

3.2.3 Nesudcovia v súdnej rade
Zavedieme pravidlo, že členovia tej časti súdnej rady, ktorá nie je povinne tvorená sudcami, budú môcť byť nesudcovia s právnickým vzdelaním, volení kvalifikovanou väčšinou poslancov NR SR na funkčné obdobie 9 rokov. Každý rok sa bude obmieňať jedna tretina členov súdnej rady. Práca v súdnej rade bude význame honorovaná tak, aby sa o ňu zaujímali kvalitní kandidáti.

3.2.4 Vyhlásenie rozhodnutia
Presadíme pravidlo, podľa ktorého bude súd smieť vyhlásiť svoje rozhodnutie až po tom, čo bude k nemu mať vypracované odôvodnenie, ktoré bude v čase vynesenia rozhodnutia k dispozícii všetkým stranám.

3.2.5 Sudcovia pre prípravné konanie
V prípadoch závažnej trestnej činnosti, ktorá je v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, zvýšime v prípravnom konaní rozsah oprávnení sudcu pre prípravné konanie, ktorý bude príslušným na rozhodovanie o sťažnostiach proti uzneseniam prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorými rozhodli meritórne vo veciach, v ktorých bolo vedené trestné stíhanie proti konkrétnej osobe. Inými slovami dnes o sťažnosti proti rozhodnutiu prokurátora rozhoduje jeho nadriadený prokurátor, po novom bude o nej rozhodovať sudca pre prípravné konanie.

3.2.6 Kreovanie Ústavného súdu
Presadíme nové pravidlá kreovania Ústavného súdu, analogické pravidlám vyspelých demokratických krajín, vrátane voľby sudcov Ústavného súdu kvalifikovanou väčšinou poslancov NR SR.

3.3 VÝKON SÚDNICTVA

3.3.1 Rozsudky
Zavedieme pravidlo, že na všetkých rozsudkoch, kde rozhoduje senát, budú uvádzané aj mená jeho členov a informácia o hlasovaní každého z nich pri zachovaní práva zverejnenia odlišného stanoviska sudcu, ktorý nesúhlasí s väčšinovým rozhodnutím senátu.

3.3.2 Elektronický spis
Zavedieme systém elektronického spisu, aby nebolo možné manipulovať so spismi a bola umožnená nezávislá kontrola postupu. Dnes existuje spis len v papierovej podobe (možnosť manipulácie), po novom bude každý jeden prípad evidovaný aj elektronicky.

3.3.3 Záznam súdneho pojednávania
Zavedieme zverejňovanie zvukového aj obrazového záznamu každého v súčasnosti verejného súdneho pojednávania na internete a jeho on-line prenos.

3.3.4 Protokolovanie súdnych pojednávaní
Zabezpečíme povinné elektronické, plne automatizované protokolovanie priebehu súdnych pojednávaní. Dnes ešte stále často priebeh pojednávaní zapisuje zapisovateľka, sudca jej text diktuje a všetko sa zároveň aj nahráva a v prípade rozporu platí nahrávka. Po novom sa bude vyhotovovať len nahrávka a z nej sa spraví automatický zápis pomocou špeciálneho softvéru. V civilných konaniach posilníme nezávislosť a zodpovednosť strán sporu tým, že svedecké výpovede a iný dôkazný materiál bude môcť byť preukázateľne pripravený pre súdne konania už pred pojednávaním, a to podľa potreby za účasti oboch strán a súdneho úradníka.

3.3.5 Možnosť odvolania
Vylúčime možnosť odvolania sa proti rozsudkom, kde peňažné plnenie nedosahuje ani sumu mesačného životného minima. Toto opatrenie je namierené voči chronickým sťažovateľom a kvôli odbremeneniu súdov.

3.3.6 Podsudca
Rozšírime okruh vecí, o ktorých so súhlasom strán, rozhoduje vyšší súdny úradník v postavení podsudcu.

3.3.7 Zákaz exekúcie
Zrušíme zákaz exekúcie pohľadávok voči štátu. Je to právny predpis, ktorý v súdnom konaní zvýhodňuje štát na úkor súkromných subjektov.

3.3.8 Duplicitné úkony
Vylúčime duplicitné úkony v trestnom poriadku a súvisiacich predpisoch. Typickým príkladom je napríklad výpoveď oznamovateľa, ktorá musí byť dnes zaznamenaná 4 – 5-krát, pokiaľ je niekto odsúdený, vrátane toho, že oznamovateľ musí osobne vypovedať pred súdom.

3.4 PROKURÁTORI

3.4.1 Zverejňovanie rozhodnutí
Zavedieme pravidlo, že u každého prokurátora budú zverejnené na jednom mieste všetky jeho doterajšie meritórne rozhodnutia v súdnom konaní. Tieto rozhodnutia budú archivované v databáze tak, aby bolo možné jej jednoduché prehľadávanie. Cieľom je analýza práce prokurátorov a verejná debata k nej.

3.4.2 Kariérny postup
Zavedieme pravidlo, že prokurátor sa bude môcť stať osobou navrhnutou na kariérny postup, len ak je bezúhonný v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa, teda je to nekomunista a absolvuje bezpečnostnú previerku.

3.4.3 Register mimopracovných príjmov
Zavedieme verejný register podrobných mimopracovných príjmov prokurátorov.

3.4.4 Disciplinárna zodpovednosť
Zavedieme disciplinárnu zodpovednosť prokurátorov posudzovanú disciplinárnym senátom Najvyššieho správneho súdu.

3.4.5 Iné právnické povolania
Odstránime všetky prekážky vstupu do prokurátorského povolania kandidátom z iných právnických povolaní tak, aby sa o postavenie prokurátora a vedúceho prokurátora uchádzali najkvalitnejší právnici bez ohľadu na to, či predtým boli prokurátormi. Teraz je vstup do prokuratúry, organizácia, kontrola a jej vedenie ešte stále veľmi striktne kontrolovaná prokurátormi, ktorí razia teóriu, že len ak sa niekto stane prokurátorom, môže rozumieť tomu, čo robia, respektíve čo by mali robiť. Vo vyspelých demokratických krajinách právnici plynule menia kariéru napr. z advokátov na prokurátorov a naspäť.

3.4.6 Výberové konania
Zavedieme úplnú transparentnosť výberových konaní na funkciu prokurátora a vedúceho prokurátora obdobne, ako je to u sudcov. Členmi výberových komisií budú musieť byť aj osoby nominované ministerstvom spravodlivosti a tiež Ústavnoprávnym výborom NR SR. Po zavedení úprav v prijímaní za sudcov je v  súčasnosti obrovský rozdiel v procese prijímania sudcov a prokurátorov.

3.4.7 Transparentnosť
Zavedieme transparentnosť činnosti prokuratúry všade tam, kde tom neprekáža jej zákonnému účelu. V súčasnosti rozhodnutia a svoje postupy prokuratúra tají, rovnako ako aj napr. zaradenie prokurátorov na jednotlivé pracoviská. Navyše existuje zásadný rozdiel v prístupe pri poskytovaní informácií u jednotlivých prokuratúr.

3.4.8 Vyšetrovatelia
Zavedieme funkciu vyšetrovateľov prokuratúry tak, aby vo vybraných prípadoch mohla prokuratúra efektívne vyšetrovať aj bez použitia vyšetrovateľov polície.

3.4.9 Súkromná obžaloba
V súlade s princípmi práva platného na území Slovenska do roku 1950 zavedieme právo osoby, o ktorej sa možno domnievať, že je poškodeným, viesť súkromnú obžalobu v trestnej veci, ak prokurátor zamietne sťažnosť proti odloženiu trestného oznámenia, zastaví trestné stíhanie alebo inak koná proti legitímnym záujmom takého poškodeného. Ak poškodený bude v takej veci úspešný, náklady jeho zastúpenia bude hradiť štát.

ZOZNAM SKRATIEK

EDA – European defence agency (Európska obranná agentúra)
– Európska Únia
HaZZ – Hasičský a záchranný zbor
MV – Ministerstvo vnútra
MZV – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
NAKA – Národná kriminálna agentúra
NBÚ – Národný bezpečnostný úrad
NSPA – Nato Support Agency (Agentúra NATO pre podporu)
OS – Ozbrojené sily
OZ – Ozbrojené zbory
PESCO – Permanent Structured Cooperation (Stála štruktúrovaná spolupráca)
PZ – Policajný zbor
RCHBO - Radiačná, chemická a biologická ochrana
SIS – Slovenská informačná služba
SR – Slovenská republika
STK – Stanica technickej kontroly
ŠPZ – Štátna poznávacia značka
VS – Vojenské spravodajstvo
ZVJS – Zbor väzenskej a justičnej stráže
Bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko – ďalšia z top priorít strany SaS
Mohlo by vás zaujímať

16. 04. 2018 | Stanovisko
Strana Sloboda a solidarita a ja osobne sme v poslednej dobe obviňovaní, že chceme zrušiť výsluhové dôchodky terajším vojakom, policajtom a iným príslušníkom ozbrojených zborov (OZ). Hrubá demagógia! VIAC »

Programový dokument
Ctení voliči, politiku môžete vo všeobecnosti robiť dvomi spôsobmi. Buď si zistíte, čo dostatočný počet voličov chce práve počuť a to hlásate, alebo máte nejaké presvedčenie a o jeho správnosti sa snažíte dostatočný VIAC »

23. 01. 2018 | Stanovisko
Napriek niektorým zmenám v rámci rozvoja ostávajú Ozbrojené sily SR (OS SR) zastarané a nemoderné.  Slovensko nikdy nenaplnilo úroveň 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) rozpočtu na obranu a len v VIAC »


Vystúpenia v parlamente
Slovenský parlament
40 opatrení pre ľudí
Program SaS
Facebook
Návrat na obsah